Kategorija: Okolje

znižanje cen komunalnih storitev z doslednejšim ločevanjem odpakov, priključitev k mednarodni zvezi Zero Waste ter večja izraba deževnice

Na področju ravnanja z odpadki se nadaljuje trend zniževanja deleža zbranih mešanih komunalnih odpadkov, saj vsako leto večji delež odpadkov zberemo ločeno. V letu 2015 je bilo na primer ločeno zbranih nekaj več kot 55 % odpadkov, v letu 2017 pa že skoraj 63 %, kar nas skupaj z ostalimi občinami, kjer podjetje Prodnik izvaja javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki, uvršča med občine z največjim deležem ločeno zbranih odpadkov. Od dobrih 37 % mešanih odpadkov jih po predelavi na odlagališču na RCERO Ljubljana konča le nekaj manj kot 5 %. Občina Domžale se v tem času ni priključila k mednarodni zvezi Zero Waste, vendar pa na različne načine spodbuja uporabo trajnih materialov. Kuhna na plac, dogodek, ki ga organizira Občina Domžale, pri gostinskih ponudnikih spodbuja uporabo biorazgradljivih materialov. Na dogodku je prisoten tudi JKP Prodnik, ki obiskovalce Kuhne poučuje o ločevanju odpadkov. Prav tako se na tržnem prostoru pri ponudnikih spodbuja, da nakupovalci uporabljajo svoje vrečke, v novi trgovini Gušt na tržnem prostoru, pa lahko nakupovalci prinesejo celo svoje embalaže za izdelke. Občina Domžale in TIC Domžale pri nakupu promocijskih materialov skrbno pazita, da se uporablja papirnate vrečke in predvsem slovenske izdelke. S takšnimi mehkimi ukrepi se tako predvsem spodbuja dobre prakse.

Večji delež ločeno zbranih odpadkov vsekakor lahko pripišemo večji ozaveščenosti občanov in pa optimizirani infrastrukturi, ki občanom omogoča enostavno dosledno ločevanje. Med drugim je bilo v zadnjih letih veliko pozornosti namenjene urejanju ekoloških otokov in zagotavljanju zadostnih kapacitet, zabojniki pa so bili opremljeni z nalepkami z navodili, kaj v določen zabojnik spada in kaj ne. Poleg tega so bili na nekatere ekološke otoke nameščeni posebni zbiralniki za odpadno električno in elektronsko opremo in baterije.

Vedno bolj je obiskan tudi Center za ravnanje z odpadki v Dobu, kjer občani lahko predajo večje količine komunalnih odpadkov. Delovni čas za predajo odpadkov je prilagojen potrebam občanov, saj je center odprt vsak delovni dan popoldan in ob sobotah ves dan. Zaradi zagotavljanja čim boljše uporabniške izkušnje ter organizirane in varne predaje komunalnih odpadkov pa center intenzivno posodabljamo.

Čeprav je ločevanje odpadkov doslednejše, se cena komunalnih storitev ni znižala. Prvi razlog je, da za razliko od nekaterih drugih občin (tudi Ljubljane), so v občini Domžale vsi stroški komunalnih storitev (ravnanje s komunalnimi odpadki, oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode) obračunani na skupni položnici. Torej cena položnice ni zgolj odvisna od ločevanja smeti, toda tudi omrežnine. Slednja je zelo odvisna od geografskih in poselitvenih značilnosti določenega območja. Življenjska doba cevovodov znaša od 30 do 50 let, po tem obdobju pa je treba dele vodovodnega oz. kanalizacijskega sistema nadomestiti z novimi. Zaradi obsežnosti vodovodnih in kanalizacijskih sistemov je potrebno dotrajane dele stalno in kontinuirano obnavljati, saj v nasprotnem primeru lahko pride do situacije, ko je cevovod tako dotrajan, da po njem ni več možna normalna dobava pitne vode. Občina Domžale, pod vodstvom Tonija Dragarja, je zato leta 2014 intenzivno in sistematično pristopila k obnovam s sredstvi z naslova omrežnin. Pred tem letom se je obnavljalo predvsem že dotrajane cevovode, nato pa se je pričelo sistematično urejati tudi glede na starost cevovodov, ki jih je potrebno obnoviti. Od leta 2014 do konca leta 2017 je tako Občina Domžale v sodelovanju z JKP Prodnik obnovila več kot 28 km vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Preventivno obnavljanje, ki se v celoti financira iz omrežnin, vzdržuje visok nivo komunalnih storitev, ki smo ga v naši občini vajeni. Pogosta primerjava z drugimi občinami, ki se še niso lotile tako obsežnega obnavljanje in se ga bodo morale v prihodnosti, je tako neprimerna.

Prav tako je neustrezno zgolj grobo primerjanje cen komunalnih storitev različnih ponudnikov v slovenskih občinah. Primerjave potekajo namreč med komunalnimi storitvami, te se pa v slovenskih občinah zelo razlikujejo. Izvajanje javne službe ravnanja z odpadki različnih komunalnih podjetij se lahko razlikuje v številnih pogledih, na primer:
- zbiranje odpadkov v zabojnikih ali v vrečah;
- praznjenje zabojnikov na 7,14, 21 ali 28 dni, ponekod tudi večkrat na teden;
- čiščenje notranjosti zabojnikov za biološko razgradljive odpadke;
- zbiranje odpadkov od vrat do vrat ali zbiranje odpadkov na skupnih odjemnih mestih;
- zbiranje kosovnih odpadkov v organiziranih akcijah ali odvoz po naročilu;
- zbiranje nevarnih odpadkov v organiziranih akcijah ali oddaja na zbirnem centru;
- center za ravnanje z odpadki s tehtnico in sledenje masnim tokovom ali zbirni center v minimalnem obsegu in dopuščanje zlorab;
- najem zabojnikov (redno vzdrževanje in brezplačna menjava) ali zabojniki v lasti uporabnikov;
- izobraževanje in ozaveščanje javnosti.

Portal za uporabnike komunalnih storitev

V letu 2018 bo zaživel portal, preko katerega bodo uporabniki lahko spremljali podatke o komunalnih storitvah na svojem odjemnem mestu. Tako bodo lahko spremljali porabo vode, višino akontacije, na podlagi katerega se obračunavajo storitve, velikosti zabojnikov in ostale podatke, pomembne za obračun komunalnih storitev. Na portalu bodo dostopni tudi vsi obrazci in vloge ter aktualna obvestila JKP Prodnik.

znižanje cen komunalnih storitev z doslednejšim ločevanjem odpakov, priključitev k mednarodni zvezi Zero Waste ter večja izraba deževnice
znižanje cen komunalnih storitev z doslednejšim ločevanjem odpakov, priključitev k mednarodni zvezi Zero Waste ter večja izraba deževnice
znižanje cen komunalnih storitev z doslednejšim ločevanjem odpakov, priključitev k mednarodni zvezi Zero Waste ter večja izraba deževnice
znižanje cen komunalnih storitev z doslednejšim ločevanjem odpakov, priključitev k mednarodni zvezi Zero Waste ter večja izraba deževnice
znižanje cen komunalnih storitev z doslednejšim ločevanjem odpakov, priključitev k mednarodni zvezi Zero Waste ter večja izraba deževnice
znižanje cen komunalnih storitev z doslednejšim ločevanjem odpakov, priključitev k mednarodni zvezi Zero Waste ter večja izraba deževnice
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.