Kategorija: Gospodarstvo

z ugodnimi pogoji privabiti investitorje (prenova Univerzal, gradu Krumperk...)

Občina Domžale je ugodne pogoje zagotavljala skozi veljavne prostorske akte, s pripravo novih prostorskih aktov (OPPN V9/1 pod Tosamo, OPPN za ureditveno območje Lek Mengeš-Domžale, Spremembe in dopolnitve OPPN V11/1 ob obvoznici Vir) in s pripravo OPN. Občina Domžale je na 29. seji Občinskega sveta Občine Domžale sprejela nov temeljni prostorski akt, imenovan Občinski prostorski načrt Občine Domžale (OPN). Slednji je najbolj obsežen občinski predpis in najbolj pomemben ter hkrati tudi edini obvezen občinski prostorski akt in velja na celotnem območju občine Domžale. Ureja celotno območje občine Domžale, razen območij, ki se urejajo s sprejetimi občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti in državnimi prostorskimi načrti. Usklajevanje tega pomembnega dokumenta je potekalo nekaj let - razlog za to je predvsem v tem, da je bilo potrebno pridobiti vseh 26 pozitivnih mnenj, ki jih izdajajo različni nosilci urejanja prostora. Pri pripravi OPN se je upoštevalo tudi želje in potrebe gospodarstvenikov ter možnih investitorjev. Tako se je npr. stavbno povečalo območje namenjeno proizvodnim dejavnostim za potrebe širitve podjetja Lek (5,6 ha; skupna širitev z delom, ki leži v občini Mengeš je 11,3 ha). Hkrati OPN potrjuje namensko rabo tudi za poslovne cone, ki so tako določene: cona Želodnik (20 ha), cona Farme Ihan (20 ha), cona v Selu pri Ihanu, cona nasproti Papirnice v Količevem in cona pod Tosamo. Sprejeti OPN bo tako v prihodnosti izrazito olajšal birokratske ovire na poti investitorjev.

Na področju prenove Univerzal in Krumperka ni bilo večjega napredka. Okolica gradu Krumperk (bolj natančno Pedagoško raziskovalni center za konjerejo) je namreč še zmeraj v postopku denacionalizacije, grad pa je v zasebni lasti. V novo-sprejetem OPN se je pri gradu Krumperk na željo lastnika gradu spremenila raba gozdnih zemljišč v zelene površine in površine namenjene turizmu, v dolinici južno od gradu. Sprememba namenske rabe obsega okoli 50 ha zemljišč. V zasebni lasti ostajata tudi nekdanja tovarna Univerzale, prav tako tudi Ten Ten. Trenutni lastniki ne načrtujejo obnove.

Sicer pa podjetnikom, ki imajo v občini Domžale sedež in vsaj enega zaposlenega, vsako leto v sodelovanju z banko nudimo izjemno ugodna podjetniška posojila. Posojila so namenjena kritju različnih stroškov (nakupa, opremljanja in urejanja zemljišč, pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov, stroškov prenove, gradnje ali nakupa poslovnih prostorov, stroškov nakupa novih strojev in opreme ter stroškov izdelave projektne in investicijske dokumentacije). Občina nudi ugodnejše pogoje v prvih treh letih ustanovitve podjetja na območju občine Domžale v smislu znižanja obveznosti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.