Kategorija: Drugo

uvedba Ljubljanskega potniškega prometa

Jeseni 2016 smo se občani Domžal izjemno razveselili novice, da se je uvedla nova linija 12D Ljubljanskega potniškega prometa, ki je dosegla tudi našo občino, saj so potniki vstopali v Dragomlju. Vsi smo pričakovali, da manjka le še malo, da bo linija potekala vse do Domžal. Vendar temu ni bilo tako.

Inšpektorat za infrastrukturo preverja poseganje linij na območje drugih prevoznikov – v tem primeru je LPP po njihovem mnenju posegel na območje koncesije Kam Bus-a d.o.o. in zato se je linija končala v ljubljanski občini. Avtobus se v Dragomlju lahko obrne, vendar potnikov ne sme pobirati.

Župan Toni Dragar in zaposleni na Občini Domžale so se večkrat sestali s pristojnimi na Ministrstvu za infrastrukturo za ureditev treh različnih zadev, vendar do danes ni bilo sklenjenega konsenza: 

  • uvedba Ljubljanskega potniškega prometa v našo občino, 
  • »osmica« - Občina Domžale je v preteklih letih, skupaj s podjetjem KAM-BUS d.o.o., že pripravila predlog uvedbe novih avtobusnih linij na območju občine Domžale, ki bi povezale oddaljene okoliške kraje z mestom Domžale in bi bile usklajene z voznimi redi obstoječih avtobusnih linij. Z novimi linijami oziroma povečano frekventnostjo nekaterih linij bi občanom lahko ponudili večjo dostopnost do javnega linijskega prometa tako do Domžal, kot posledično naprej do Ljubljane.
  • uvedba enotne vozovnice.
Občina Domžale ne more samostojno zagotoviti realizacije teh treh točk, ki si jih želimo občani. Za izvedbo t.i. »osmice« smo zagotovili sredstva v občinskem proračunu in tako državnih sredstev ne bi potrebovali. Župan Toni Dragar je vložil veliko prizadevanj za širitev mreže, a glede na navedeno, Občina Domžale ne more in ne sme posegati v izvajanje gospodarske javne službe javnega potniškega prometa, kajti pristojno Ministrstvo za infrastrukturo na podlagi javnega razpisa podeljuje koncesije za izvajanje gospodarske javne službe javnega potniškega prometa. Kljub navedenemu se bodo naša prizadevanja nadaljevala tudi v prihodnje, še posebej aktivnosti za izvedbo \"osmice\". Naposled so se pritiski s strani Občine Domžale, posebej župana, in tudi MOL obrestovali. Julija 2018 je LPP s strani Ministrstva za infrastrukturo prejelo ustrezno dovoljenje in z avgustom 2018 se je postajališče Dragomelj vključilo na linijo 12 D. Razlog za uvedbo podaljšane linije je povečana dnevna migracija med Dragomljem in Ljubljano, še zlasti zaradi potrebe po zagotavljanju prevoza šoloobveznih otrok iz MOL, ki obiskujejo OŠ Dragomelj. Tudi KAM-BUS d.o.o. je na podlagi povabila k udeležbi v postopku s strani upravnega organa podal pozitivno mnenje o zadevi. Naša želja, da bi LPP potekal vse do Domžal, tako še ni uresničena, vendar je bil s prečkanjem občinske meje narejen velik korak, ki smo ga čakali dolga leta in ki nam daje upanje za prihodnja urejanja te zadeve. 
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.