Kategorija: Investicije

Izvedba protipoplavnih ukrepov

Na področju zagotavljanja varnosti v okviru poplav je sicer aktivna država, v okviru agencije RS za okolje, vendar pa se s to tematiko ukvarjajo tudi na Občini Domžale. To delo je mnogokrat birokratsko oteženo, saj mora občina pridobiti dovoljenje od agencije, da ukrepe izvede sama. Prav v namen boljšega delovanja je župan leta 2015 ustanovil delovno skupino za pripravo načrta ukrepov za zaščito pred poplavami na območju naše občine, katere vodja je podžupanja, mag. Renata Kosec.

Glavna naloga te skupine je priprava akcijskega načrta ukrepov za zaščito pred poplavami, pregled ogroženih lokacij in priprava nabora ukrepov (redna in dodatna vzdrževalna dela ter investicijska dela) ter seveda ureditev realizacije teh ukrepov. V letu 2015 so že izvedli več ukrepov, za kar je Občina namenila okoli 200.000 EUR – sanacije, poseki in čiščenje strug Kamniške Bistrice in drugih domžalskih potokov, vzdrževalna dela na Homškem jezu, ureditev melioracijskih jarkov, montiranje protipoplavnih pokrovov ob lokalnih cestah, gradnja nasipov, nadvišanje ceste, čiščenje cevnih propustov, izgradnja inudacijskih prepustov in odvodnih kanalov.

V letu 2016 so bili ponovno pripravljeni širši sklopi ukrepov za izboljšanje poplave varnosti, ki so bili izvedeni skozi celo leto. S pomočjo podjetja oziroma rečne službe Hidrotehnik d.d., koncesionarja za vzdrževanje voda za območje srednje Save in odobritve države (ARSO oz. naslednikom Direkcije za vode) so bila izvedena dela na Kamniški Bistrici, Rovščici in na Hudskem potoku ter potoku Rača. Ukrepe na Kamniški Bistrici so izvedli, ker se je izoblikovala naplavina, ki je preusmerjala tok reke in povzročala erozijo brežin ter poškodbe skaloometne zaščite brežin. Odstranili so naplavine ter sanirali sipine na Kamniški Bistrici gorvodno od železniškega mostu na Količevem ter tako odstranili skupaj preko 2000 m3 materiala oziroma strojnega izkopa materiala v vodi. Kot akcijski ukrep vzdrževanja strug ter brežin rek in potokov so na potoku Rovščica v Dobu in Želodniku od magistralne ceste Domžale-Trojane proti avtocesti očistili naplavine in poglobili korito potoka. Del materiala iz struge se je porabil za sanacijo poljske poti ob desni brežini potoka. S tem so izboljšali pretočnost Rovščice in ob večjem vodostaju omogočili, da voda iz korita teče v melioracijske jarke in ne obratno. Zaradi zarasti, podrtega drevja in grmovij je bil zmanjšan pretok vode potoka Rača in Hudskega potoka, in bila je možnost razlivanja potokov in poplavljanja obdelovalnih površin pri večjih nalivih. Opravili so sečnjo ter obenem tudi sanacijo naplavin.

Občina Domžale je v letu 2017 realizirala projekte za protipoplavne ukrepe v skupni vrednosti cca. 300.000€ . V večini primerov so bili to posegi na Kamniški Bistrici in njenem porečju. Ukrepi so zajemali sanacijo, poseke in čiščenje struge Kamniške Bistrice z njenimi pritoki, gradnjo nasipov in sanacijo zajed ter ostala gradbena dela ob brežinah rek in potokov Pšate, Rače, Rovščice, Hujskega potoka, Radomlje ter ostalih potokov. Protipoplavne ukrepe smo izvajali praktično po celi občini (Rova, Homec, Dob, Ihan, Dragomelj), kjer so poplavna območja najbolj pereča. Poleg tega se je periodično izvajalo tudi urejanje zarasti in ostale vegetacije, čiščenje cevnih propustov, izgradnja ter obnova poplavnih podhodov in odvodnih kanalov, košnjo, čiščenje meteornih kanalov. Ureditev melioracijskih jarkov ter čiščenje zarasti in mulja se običajno vrši v jesenski mesecih.

Protipoplavni ukrepi sanacije pragov ter drč na Kamniški Bistrici od Količevega dolvodno proti Domžalam, ki so bili močno poškodovani, je po pobudi lokalne skupnosti izvedla država. Izvedena je bila obnova 6 objektov na Kamniški Bistrici, skupna vrednost obnove pa je bila okoli 0,5 mio €. Podjetje Hidrotehnik, ki je kot državni koncesionar za urejanje voda izvajalo sanacijska dela v strugi Kamniške Bistrice na obeh bregovih, je dela izvedlo v poletnih mesecih 2017. Zaradi hudourniške narave reke Kamniške Bistrice je bila gradnja dokaj zahtevna. Poleg državnih investicij in sanacij, pa smo skupno pobudo z državo in sosednjimi občinami za poplavno varnost vodotokov s sofinanciranjem prispevali tudi Občina Domžale. Prav tako s projektno dokumentacijo za urejanje poplavnih območjih (Brdo, Radomlje, Bišče) skrbimo za nadaljevanje projektov, ki bodo večinoma izvedeni v bližnji prihodnosti in bodo precej zvišali poplavno varnost na območju občine Domžale. Načrtovan je tudi sanacijski državni program za leto 2018 in sicer poškodovanih pragov in brežin na Kamniški Bistrici na območju Bišč in Sela pri Ihanu v predračunski vrednosti okoli 0,5 mio. €.Izvedba protipoplavnih ukrepov
Izvedba protipoplavnih ukrepov
Izvedba protipoplavnih ukrepov
Izvedba protipoplavnih ukrepov
Izvedba protipoplavnih ukrepov
Izvedba protipoplavnih ukrepov
Izvedba protipoplavnih ukrepov
Izvedba protipoplavnih ukrepov
Izvedba protipoplavnih ukrepov
Izvedba protipoplavnih ukrepov
Izvedba protipoplavnih ukrepov
Izvedba protipoplavnih ukrepov
Izvedba protipoplavnih ukrepov
Izvedba protipoplavnih ukrepov
Izvedba protipoplavnih ukrepov
Izvedba protipoplavnih ukrepov
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.