Kategorija: Okolje

dokončanje kanalizacije v občini (Nožice, Dragomelj, Želodnik, Krtina, Ihan, Bišče)

Kanalizaciji v Nožicah in Dragomlju sta bili končani v letu 2015, v istem letu je bila zgrajena tudi kanalizacija Studenec in obnovljeno vodovodno omrežje na tem koncu. V letu 2016 se je gradila kanalizacija v Dolenji vasi. V sklopu projekta kanalizacija Krtina se gradi kanalizacijsko omrežje po posameznih naseljih. V letošnjem letu bodo zgradili kanalizacijo v naselju Brezje, na kanalizacijo bo tako priključenih cca 20 objektov. V naslednjih letih sledi gradnja kanalizacije v Škocjanu in nazadnje Zalog - Kokošnje.

Pri kanalizaciji v Želodniku so se pojavili lastniški problemi, zaradi česar ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Zaradi tega se je projekt preprojektiral, investicija pa preložila za eno leto. V sklopu investicije bo obnovljen vodovod ter zgrajena kanalizacija in pločnik na odseku od Doba do Želodnika.

Kanalizacija Ihan: Ihan predstavlja veliko območje zelo razpršenih in oddaljenih posameznih zaselkov. Postopoma so bile obnovljene kanalizacije vse od leta 2015. V letošnjem letu načrtujemo gradnjo kanalizacije Bišče –Selo, za kar so zagotovljena sredstva v proračunu. V naslednjih letih sta predvideni še kanalizacija in LČN Selo jug (izvedba v 2020) in kanalizacija Goričica pri Ihanu (izvedba 2019).

Odvajanje odpadne vode
V občini Domžale je odvajanje komunalne odpadne vode zgledno urejeno, saj kar 85 % prebivalcev živi na območju z urejeno javno kanalizacijo, iz katere se odpadna voda čisti na Centralni čistilni napravi Domžale-Kamnik, ostali pa imajo odvajanje odpadne vode urejeno z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Z dokončanjem kanalizacijskega omrežja v Zaborštu in Ihanu (južno od farme) ter izgradnjo kanalizacije na območju Brezja, Škocjana, Zaloga pod Sv. Trojico in Kokošenj bo v nekaj prihodnjih letih imelo možnost priključitve na centralno kanalizacijsko omrežje še približno 5 % prebivalcev občine. Za preostalih 10 % (kot npr. za Gorjušo, Selo pri Ihanu, Žeje in Sv. Trojico) pa se glede na geografske razmere pripravljajo lokalne rešitve odvoda in čiščenja odpadnih voda, male čistilne naprave za posamezne objekte oz. skupine objektov.

Za še večjo zaščito okolja je ob razbremenilnikih načrtovana izgradnja zadrževalnih bazenov, s katerimi bo poskrbljeno, da se bo ob večjih nalivih manj onesnaženja prelilo v vodotoke, čistilna naprava pa bo ne glede na vremenske razmere enakomerneje obremenjena.

dokončanje kanalizacije v občini (Nožice, Dragomelj, Želodnik, Krtina, Ihan, Bišče)
dokončanje kanalizacije v občini (Nožice, Dragomelj, Želodnik, Krtina, Ihan, Bišče)
dokončanje kanalizacije v občini (Nožice, Dragomelj, Želodnik, Krtina, Ihan, Bišče)
dokončanje kanalizacije v občini (Nožice, Dragomelj, Želodnik, Krtina, Ihan, Bišče)
dokončanje kanalizacije v občini (Nožice, Dragomelj, Želodnik, Krtina, Ihan, Bišče)
dokončanje kanalizacije v občini (Nožice, Dragomelj, Želodnik, Krtina, Ihan, Bišče)
Copyright (c) 2022 LTD - nova energija za vse generacije.